CUSTOMIZE WITH SHOGUN
Skip to Main Content

juli 20, 2023

Tobii Dynavox delårsrapport för andra kvartalet 2023

Tobii Dynavox AB (publ) redovisade idag resultatet för andra kvartalet 2023 

Kommentar från Tobii Dynavox VD Fredrik Ruben: 

"Vår underliggande tillväxt fortsätter med oförändrad kraft trots att vi mötte ett tuffare jämförelsekvartal från fjolårets andra kvartal. Vi ser ett starkt momentum i affären överlag, även utanför USA. Lönsamheten fortsätter samtidigt att stärkas, driven av volymeffekter, successivt högre ersättningsnivåer i försäkringssystemen samt att bruttomarginalen inte längre påverkas av de negativa effekterna från pandemin. Vi ser en tydlig trend att marknaderna där vi säljer direkt växer snabbast, vilket lovar gott inför framtiden. Förvärvet av vår tyska leverantör Rehadapt har alla förutsättningar att addera lönsam tillväxt från dag ett. Vi är fortsatt optimistiska kring såväl tillväxten som lönsamhetsutvecklingen framöver och investerar därmed i kompetens, system och verktyg för att öka skalbarheten ytterligare."

KVARTALET APRIL – JUNI 2023

  • Intäkterna växte 32% till 381 MSEK (288). Den valutajusterade tillväxten var 24%. 
  • Bruttomarginalen uppgick till 68% (64). 
  • Rörelseresultatet uppgick till 29 MSEK (16), motsvarande en rörelsemarginal om 7,6% (5,4).Exklusive kostnader av engångskaraktär om 6 MSEK uppgick rörelsemarginalen till 9,2%.
  • Kassaflödet efter löpande investeringar uppgick till 30 MSEK (-30).
  • Resultatet per aktie var 0,16 SEK (0,05) före och efter utspädning.

PERIODEN JANUARI – JUNI 2023

  • Intäkterna växte 34% till 716 MSEK (535). Den valutajusterade tillväxten var 24%. 
  • Bruttomarginalen uppgick till 67% (64). 
  • Rörelseresultatet uppgick till 50 MSEK (33), motsvarande en rörelsemarginal om 7,0% (6,1). Exklusive kostnader av engångskaraktär om 6 MSEK uppgick rörelsemarginalen till 7,8%.
  • Kassaflödet efter löpande investeringar uppgick till 47 MSEK (-58).
  • Resultatet per aktie var 0,23 SEK (0,15) före och efter utspädning.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

VD-KOMMENTAR 

Vår underliggande tillväxt fortsätter med oförändrad kraft trots att vi mötte ett tuffare jämförelsekvartal från fjolårets andra kvartal. Vi ser ett starkt mo-mentum i affären överlag, även utanför USA. Lönsamheten fortsätter samti-digt att stärkas, driven av volymeffekter, successivt högre ersättningsnivåer i försäkringssystemen samt att bruttomarginalen inte längre påverkas av de negativa effekterna från pandemin. Vi ser en tydlig trend att marknaderna där vi säljer direkt växer snabbast, vilket lovar gott inför framtiden. Förvärvet av vår tyska leverantör Rehadapt har alla förutsättningar att addera lönsam tillväxt från dag ett. Vi är fortsatt optimistiska kring såväl tillväxten som lön-samhetsutvecklingen framöver och investerar därmed i kompetens, system och verktyg för att öka skalbarheten ytterligare.

Omsättningstillväxten i lokal valuta uppgick till 24 procent vilket var klart över vårt långsiktiga mål. Tillväxten var stark inom alla produkt- och användargrupper. Amerikanska Medicares höjning av ersätt-ningsnivån för våra produkter med drygt 9 procent påverkar intäkterna successivt under 2023. Knappt hälften av dessa prisjusteringar syns nu i vår resultaträkning. Vi förväntar liksom tidigare att se den fulla effekten under slutet av andra halvåret.

Bruttomarginalen ökade med 4 procentenheter till 68 procent. De viktigaste förklaringarna var att komponent- och fraktkostnaderna normaliserats samt successivt högre försäljningspriser. 

Det är uppenbart att det tydliga trendbrottet mot en ökad försäljningstillväxt som vi såg för drygt ett år sedan inte var av temporär natur. Våra egna storskaliga investeringar för att utbilda förskrivare och för-bättra våra produkter samt ständigt förbättrade ersättningsystem i många länder, ger tydliga resultat.

Våra direkta marknader, inklusive de nyligen tillagda irländska och danska marknaderna, är de som visar starkast tillväxt. Anledningen är primärt att vi har mycket större möjligheter att effektivt både utbilda och stötta förskrivare samtidigt som vi får en djupare förståelse kring lokala krav, processer och ersätt-ningssystem. Att lära marknaden om potentialen med våra produkter utgör en viktig del av och är avgö-rande för att kunna leverera på våra stora tillväxt- och lönsamhetsmöjligheter.

Vårt kunderbjudande är väldigt konkurrenskraftigt och det är glädjande att våra nyligen lanserade pro-gramvarutitlar uppmärksammats mycket. Vi kan se att användningen av dessa växer snabbt. TD Browse, en webbläsare specifikt utvecklad för användare som styr sin enhet med ögonrörelser, är dessutom nominerad till flera framstående utmärkelser. Vi fortsätter att investera i utveckling för att successivt för-stärka vårt produkterbjudande. Under kvartalet lanserades ny hårdvara, TD I-13 och TD I-16. Därmed uppgraderades våra ledande eyetracking-kommunikationshjälpmedel i premiumsegmentet ytterligare en nivå.

Förvärvet av vår långvariga tyska leverantörspartner Rehadapt, som vi avtalade om i slutet på juni, kompletterar på ett naturligt sätt vårt erbjudande och stärker samtidigt vår position i Tyskland. Bolaget tillhandahåller medicinskt certifierade monteringssystem, "mounts". Mounts är en produkt som antingen vi eller våra återförsäljare kombinerar med kommunikationshjälpmedel när dessa fixeras vid till exem-pel en rullstol eller säng. Förvärvet innebär att vi kan skapa lösningar som förenklar för våra användare att få tillgång till och använda sina kommunikationshjälpmedel. Rehadapt kommer att ingå i koncernen som ett självständigt dotterbolag. Vi räknar med att stänga affären under tredje kvartalet och därmed väl-komna cirka 50 nya kollegor.

Fredrik Ruben, VD 

Webbpresentation

Klockan 09:00 idag håller Tobii Dynavox en webbpresentation för investerare, analytiker och press. Om du vill delta i webbpresentationen klicka på följande Länk

Delårsrapporten och en inspelning av webbpresentationen kommer att finnas tillgängliga här.  

Denna information är insiderinformation som Tobii Dynavox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2023 kl. 07.30 CET. 

About

Tobii Dynavox är den globala ledaren inom kommunikationshjälpmedel. Våra specialutvecklade lösningar gör det möjligt för människor med funktionsnedsättningar som cerebral pares, ALS, autism och ryggmärgsskada att få en egen röst, lära sig att läsa och leva ett mer självständigt liv. Hundratusentals människor över hela världen har dragit nytta av våra integrerade lösningar med hårdvara, mjukvara, kliniskt utvecklade språksystem, undervisningsverktyg, utbildning och engagerad support. Vi erbjuder ett omfattande stöd kring ersättningssystem för finansiering av våra lösningar för att kunna hjälpa så många som möjligt. Genom AI-baserad röstsyntes erbjuder vi användarna en personligt anpassad röstidentitet på över 30 språk, för både vuxna och barn. Tobii Dynavox har över 600 anställda runtom i världen, med huvudkontor i Sverige, och kontor i USA, Storbritannien, Irland, Norge, Danmark, Belgien, Frankrike och Kina, samt återförsäljande partners i över 60 länder. För mer information, besök vår IR-webbsida: Tobii Dynavox Investerarrelationer.