CUSTOMIZE WITH SHOGUN
Skip to Main Content

Bolagsordning

Vad har vi för bolagsordning?

Bolagsordningen för Tobii Dynavox AB (Publ) (org.nr 556914-7563) fastställd vid den extra bolagsstämman den 5 november 2021.

1 § Företagsnamn

Företagets namn är Tobii Dynavox AB (Publ).

2 § Säte

Bolagets säte ska vara i Stockholms län, Danderyds kommun.

3 § Föremål för bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva forskning, utveckling och försäljning av datorprogram och datorrelaterad hårdvara avsedd att bistå personer med kommunikations- eller andra funktionsnedsättningar och annan därmed förenlig verksamhet.

4 § Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

5 § Aktier

Bolaget ska ha minst 100 000 000 och högst 400 000 000 aktier.

Två aktieslag kan ges ut, stamaktier och C-aktier. Stamaktierna ska ha en röst vardera och C-aktierna ska ha en tiondels röst vardera. Aktier av endera klassen kan ges ut till ett belopp som motsvarar hela aktiekapitalet.

C-aktier ger inte rätt till utdelning. C-aktier medför vid bolagets likvidation motsvarande rätt till bolagets tillgångar som övriga aktier, dock inte till ett belopp som överstiger aktiens kvotvärde.

Om bolaget beslutar att ge ut nya stamaktier och C-aktier mot annan betalning än apport, skall ägare av stamaktier och C-aktier åtnjuta företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till antalet aktier. tidigare innehafts av dem (primär förmånsrätt). Aktier som inte tecknas enligt den primära företrädesrätten ska erbjudas samtliga aktieägare för teckning (subsidiär företrädesrätt). Om antalet sålunda erbjudna aktier inte är tillräckligt för teckning med stöd av subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarnas andel av det antal aktier som tidigare innehas och, i den mån sådan tilldelning inte kan påverkas, genom lottning.

Om bolaget beslutar att ge ut nya aktier av antingen stamaktier eller C-aktier, mot annan betalning än apport, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är stamaktier eller C-aktier, ha företrädesrätt att teckna nya aktier. aktier i förhållande till antalet aktier som de tidigare innehaft.

Vad som anges ovan i fråga om företrädesrätt ska gälla i tillämpliga delar vid emission av teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev och ska inte begränsa rätten att besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid fondemission ska nya aktier av varje aktieslag emitteras i förhållande till det antal aktier av samma slag som tidigare utgivits. I samband därmed ska ägare till befintliga aktier av visst slag berättiga innehavaren till nya aktier av samma slag. Detta ska inte medföra några begränsningar i möjligheten att genom fondemission ge ut nya aktier av nytt slag, efter erforderliga bolagsordningsändringar.

Nedsättning av aktiekapital, som i vart fall inte skall understiga minimiaktiekapitalet, får efter beslut av bolagets styrelse ske genom inlösen av samtliga C-aktier. När beslut om nedsättning har fattats ska ett belopp motsvarande nedsättningsbeloppet föras över till bolagets reservfond, om erforderliga medel finns tillgängliga. Inlösenbeloppet per C-aktie ska vara kvotvärdet för sådana aktier.

Efter mottagandet av inlösenbeslutet ska innehavare av inlösenpliktiga aktier skyndsamt erhålla betalning för aktierna eller, om bemyndigande till inlösen krävs från Bolagsverket eller domstol, efter mottagandet av meddelandet att det slutliga och verkställda beslutet har registrerats.

C-aktier som innehas av bolaget kan efter beslut av styrelsen omstämplas till stamaktier. Direkt därefter ska styrelsen registrera omklassificeringen till Bolagsverket. Omklassificeringen verkställs när den har registrerats och omklassificeringen återspeglas i den centrala värdepappersförvararen.

6 § Styrelsen

Styrelsen ska, i den utsträckning bolagsstämman väljer, bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter utan suppleanter.

7 § Revisor

Bolaget ska ha lägst en och högst två revisorer och högst två revisorssuppleanter. Som revisor och i förekommande fall revisorssuppleant ska en auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag väljas.

8 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska offentliggöras i Sveriges officiella tidning och hållas tillgänglig på bolagets hemsida. Vid tidpunkten för kallelsen ska en kungörelse med uppgift om att kallelsen är utfärdad publiceras i Svenska Dagbladet.

9 § Deltagande i bolagsstämma

Aktieägare som önskar delta i en bolagsstämma kan endast göra det om aktieägaren anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Detta datum får inte infalla på en söndag eller annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte tidigare än fem vardagar före mötet. Aktieägare får endast åtföljas av biträden vid bolagsstämman om de har anmält antalet biträden (högst två) till bolaget senast den dag som anges i föregående stycke.

10 § Ärende vid bolagsstämma

Följande ärenden ska tas upp på årsstämman:

 1. val av ordförande vid mötet;
 2. förberedelse och godkännande av röstlängden;
 3. godkännande av dagordningen;
 4. val av en eller två personer som ska justera protokollet från mötet;
 5. fastställande av om stämman var behörigen sammankallad;
 6. avlämnande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och revisionsberättelsen för koncernen;
 7. beslut om:
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen och, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  2. disposition av bolagets vinst eller förlust i enlighet med den fastställda balansräkningen;
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkstllande direktören;
 8. fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen samt antalet revisorer som ska väljas av bolagsstämman och i förekommande fall revisorssuppleanter;
 9. fastställande av arvoden för styrelseledamöter och revisorer;
 10. val av ledamöter i styrelsen;
 11. val av revisorer och i förekommande fall av revisorssuppleanter;
 12. andra ärenden, som bör avgöras av bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagets bolagsordning.

11 § Insamling av fullmaktsblanketter och brevröstning

Styrelsen får samla in ombud enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 st aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen kan före bolagsstämma besluta att aktieägarna ska ha rätt att utöva sin rösträtt inför bolagsstämman per post.

12 § Plats för bolagsstämma

Bolagsstämman ska hållas i Danderyd eller Stockholm.

13 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderåret (1 januari–31 december).

14 § Euroclearbolag

Bolagets andel ska vara registrerad i ett värdepappersregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.