CUSTOMIZE WITH SHOGUN
Skip to Main Content

oktober 27, 2023

Tobii Dynavox delårsrapport för tredje kvartalet 2023

Tobii Dynavox AB (publ) redovisade idag resultatet för tredje kvartalet 2023.

Kommentar från Tobii Dynavox VD Fredrik Ruben:

Vi fortsätter uppvisa en stark tillväxt, trots betydligt tuffare jämförelsetal, där samtliga produkt- och användargrupper ökar. Samtidigt tar vi ytterligare ett steg mot vårt långsiktiga mål för EBIT-marginalen. I september slutförde vi som planerat förvärvet av det tyska bolaget Rehadapt. Vi fortsätter att investera i kompetens, system och verktyg för att säkra fortsatt tillväxt och lönsamhet samt öka skalbarheten i affären.

KVARTALET JULI – SEPTEMBER 2023

  • Bruttomarginalen uppgick till 68% (67). 
  • Intäkterna växte 33% till 424 MSEK (320). Den valutajusterade tillväxten var 28%. 
  • Rörelseresultatet uppgick till 48 MSEK (25), motsvarande en rörelsemarginal om 11,4% (7,8). Exklusive kostnader av engångskaraktär om 1 MSEK uppgick rörelsemarginalen till 11,6%.
  • Kassaflödet efter löpande investeringar uppgick till 35 MSEK (-9).
  • Resultatet per aktie var 0,33 SEK (0,15) före och efter utspädning.

PERIODEN JANUARI – SEPTEMBER 2023

  • Intäkterna växte 33% till 1 141 MSEK (855). Den valutajusterade tillväxten var 26%.
  • Bruttomarginalen uppgick till 68% (65). 
  • Rörelseresultatet uppgick till 99 MSEK (58), motsvarande en rörelsemarginal om 8,6% (6,7). Exklusive kostnader av engångskaraktär om 7 MSEK uppgick rörelsemarginalen till 9,3%.
  • Kassaflödet efter löpande investeringar uppgick till 82 MSEK (-67).
  • Resultatet per aktie var 0,56 SEK (0,30) före utspädning och 0,55 (0,30) efter utspädning.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

VD-KOMMENTAR

Vi fortsätter uppvisa en stark tillväxt, trots betydligt tuffare jämförelsetal, där samtliga produkt- och användargrupper ökar. Samtidigt tar vi ytterligare ett steg mot vårt långsiktiga mål för EBIT-marginalen. I september slutförde vi som planerat förvärvet av det tyska bolaget Rehadapt. Vi fortsätter att investera i kompetens, system och verktyg för att säkra fortsatt tillväxt och lönsamhet samt öka skalbarheten i affären.

Omsättningstillväxten fortsätter att vara klart över vårt långsiktiga mål. I kvartalet uppgick den till 28 procent i lokal valuta. Amerikanska Medicares höjning av ersättningsnivån för våra produkter med drygt 9 procent påverkar intäkterna successivt under 2023. Cirka 7 procentenheter av dessa prisjusteringar påverkade resultaträkningen under kvartalet. Vi förväntar liksom tidigare meddelat att se den fulla effekten under slutet av året. Vi fortsätter att se en tydlig trend i att vi växer som snabbast i marknader där vi säljer direkt.

Förvärvet av vår långvariga tyska leverantörspartner Rehadapt stängdes den 1 september. Rehadapt kompletterar på ett naturligt sätt vårt erbjudande med sina monteringslösningar för kommunikationshjälpmedel och stärker samtidigt vår position i Tyskland. Av Rehadapts försäljning avser ca 30% försäljning till Tobii Dynavox. Med affären välkomnar vi ca 50 nya kollegor till teamet, främst i Tyskland. 

Det finns en rad olika faktorer som påverkar vår tillväxt. Vi har ett starkt produkterbjudande och en väl fungerande organisation samtidigt som vår marknad alltjämt är extremt underpenetrerad. I praktiken innebär det senare att de allra flesta människor som är i behov av kommunikationshjälp aldrig nås av information om eller presenteras för de hjälpmedel vi och våra branschkollegor kan erbjuda. Detta gäller även i de mest avancerade och välmående ekonomierna. Anledningen är en stor brist på kunskap om kommunikationshjälpmedel bland de viktigaste förskrivargrupperna; logopeder och arbetsterapeuter. En anledning till detta är att en relevant utbildning om de hjälpmedel som står till buds ofta saknas helt eller är väldigt begränsad.

Vissa diagnoser där våra produkter kan göra stor skillnad har fått en hel del uppmärksamhet på senare tid, inte minst nervsjukdomen ALS. Men för några av våra största användargrupper, exempelvis icke-verbal autism, afasi, CP-skada och hundratals andra diagnoser, är kunskapen bland förskrivarna om våra hjälpmedel och utrymmet för finansiellt stöd oerhört låg. Även på de bästa marknaderna är antalet personer som får någon form av hjälp mycket mycket få. De möjligheter som går förlorade för användarna, familjerna och samhället i stort är därför enorma, något vi brinner starkt för att ändra.

Jag är övertygad om att vår historiskt starka tillväxt är en konsekvens av våra ansträngningar i att utbilda och sprida kunskap kombinerat med produkter och tjänster som verkligen gör skillnad – och vi har bara börjat. 

Givet dessa förutsättningar och vår marknadsposition innebär detta betydande långsiktiga affärsmöjligheter för Tobii Dynavox och andra aktörer som fokuserar på att hjälpa människor som inte kan kommunicera med sin omgivning på ett tillfredsställande sätt. Kort sagt finns det mycket kvar att göra. Vi välkomnar därför alla ansträngningar som görs från kommersiella aktörer, patientorganisationer och yrkesverksamma för att gemensamt bygga denna marknad. Konsekvenserna om vi lyckas är ett bättre liv för användarna, familjerna och samhället i stort - samtidigt som det också innebär stora affärsmöjligheter för dem som gör detta på rätt sätt.

Fredrik Ruben, VD

Webbpresentation
Klockan 09:00 idag håller Tobii Dynavox en webbpresentation för investerare, analytiker och press. Om du vill delta i webbpresentationen klicka på följande länk. Delårsrapporten och en inspelning av webbpresentationen kommer att finnas tillgängliga här.

Denna information är insiderinformation som Tobii Dynavox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2023 kl. 07.30 CET.

About

Tobii Dynavox is the global leader in assistive technology for communication. Our custom designed solutions enable people with disabilities such as cerebral palsy, ALS and spinal cord injury to communicate with a voice of their own, develop literacy skills and live more independently. To date, hundreds of thousands of people worldwide have benefited from our integrated solutions, which include hardware, software, clinically developed language systems, special education tools, training, and dedicated support. We offer an extensive funding support system to reach as many people as possible. Headquartered in Sweden, Tobii Dynavox employs around 500 people with offices in the US, the UK, Norway and China, and reselling partners in 60+ countries. For more information, please visit our website.