CUSTOMIZE WITH SHOGUN
Skip to Main Content

februari 08, 2022

Tobii Dynavox Bokslutskommuniké för 2021

Tobii Dynavox AB (publ) redovisade idag resultatet för fjärde kvartalet och helåret 2021. 

Kommentar från Tobii Dynavox VD Fredrik Ruben: 

Det fjärde kvartalet var händelserikt och intensivt med flera för företaget historiska milstolpar. Samtidigt hade den återigen accelererande pandemin en temporär men tydligt negativ påverkan på affären och resultatet. Behovet av våra produkter är alltjämt enormt. Vi känner oss därmed trygga med att kunna leverera på våra finansiella mål. 

KVARTALET OKTOBER-DECEMBER 2021 

 • Intäkterna växte organiskt 3% till 245 MSEK (233).  
 • Bruttomarginalen uppgick till 64% (67%).  
 • Rörelseresultatet uppgick till 13 MSEK (34), motsvarande en rörelsemarginal om 5,4% (14,7%). 
 • Kassaflödet efter löpande investeringar uppgick till -274 MSEK (50). 
 • Resultatet per aktie var 0,05 SEK (0,68) före utspädning. 

PERIODEN JANUARI – DECEMBER 2021  

 • Intäkterna var 872 MSEK (895), vilket motsvarar en oförändrad försäljning organiskt.  
 • Logistikförseningar i slutet på året innebar att vissa intäkter förskjuts till 2022, vilket påverkade intäkterna negativt med cirka 10 MSEK. 
 • Bruttomarginalen uppgick till 65% (66%).  
 • Rörelseresultatet uppgick till 60 MSEK (127), motsvarande en rörelsemarginal om 6,9% (14,2%).  
 • Kassaflödet efter löpande investeringar uppgick till -234 MSEK (171). 
 • Resultatet per aktie var 0,30 SEK (1,30) före utspädning. 
 • Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET 

 • Tobii Dynavox lanserade kommunikationshjälpmedlet ”TD Pilot”. Den första Apple-certifierade produkten som möjliggör styrning av en iPad med endast ögonrörelser. 
 • Tobii Dynavox finansiella mål kommunicerades. Bolagets mål är att öka omsättningen med över 10% valutajusterat per år samt att nå och bibehålla en rörelsemarginal överstigande 15%. Tobii Dynavox avser att upprätthålla en nettoskuldsättningsgrad om 2,5x (+-0,5x) de senaste 12 månadernas EBITDA. 
 • Bolaget erhöll en utbetalning från Swedbank om 550 MSEK inom ramen för en avtalad kreditfacilitet. Pengarna användes bland annat för att återbetala samtliga lån till Tobii AB. Bolaget har även betalat 280 MSEK till Tobii AB inom ramen för ett sedan tidigare ingånget licensavtal. 
 • Tobii Dynavox ingick ett avtal om förvärv av samtliga aktier i det belgiska Acapela Group för 9,8 MEUR kontant. Affären är föremål för godkännande av berörda konkurrensmyndigheter samt vissa andra villkor. Den beräknas slutföras under början av 2022. 
 • Tobii-koncernen delades i två och Tobii Dynavox stamaktie noterades på Nasdaq Stockholm den 9 december. 

VD-KOMMENTAR 

Det fjärde kvartalet var händelserikt och intensivt med flera för företaget historiska milstolpar. Samtidigt hade den återigen accelererande pandemin en temporär men tydligt negativ påverkan på affären och resultatet. Behovet av våra produkter är alltjämt enormt. Vi känner oss därmed trygga med att kunna leverera på våra finansiella mål. 

Under 2021 som helhet har pandemin haft en stor negativ inverkan på vår affär, något som förstärktes ytterligare under det fjärde kvartalet. Den ökade smittspridningen innebar framförallt att vår möjlighet att träffa våra kunder, förskrivare och användare åter begränsats avsevärt. Det personliga mötet, inte sällan i en brukares egna hem, är viktigt i vår värld och är fortfarande starkt begränsat jämfört med innan. Delar av vår personal har även smittats eller tvingats isoleras samtidigt som logistikflöden och komponentförsörjningen påverkades. Att inte ha tillräckligt med produkter för att möta efterfrågan är frustrerande, särskilt för våra kunder och användare.  

Våra intäkter växte därmed med relativt blygsamma 3 procent organiskt. Det är dock viktigt att poängtera att Tobii Dynavox, sedan pandemins start, lyckats hålla uppe intäkterna jämfört med innan, trots de stora utmaningarna. Försäljningen av kommunikationshjälpmedel i Nordamerika fortsatte att utvecklas bra, medan våra specialundervisningsprodukter och övriga marknader påverkades betydligt mer. I Nordamerika såg vi en ovanligt stark ökning i nya försäkringsansökningar under helåret 2021, vilket bådar gott för tillväxten under 2022. Totalt uppskattar vi att vår underliggande affärsvolym för kommunikationshjälpmedel i Nordamerika växte med över 10% för helåret. 

TRE NYCKELHÄNDELSER UTMÄRKTE KVARTALET 

Avknoppningen av Tobii Dynavox som ett självständigt börsnoterat bolag innebär att vi frigör mycket kraft i organisationen och ger oss ännu bättre förutsättningar för att driva branschen framåt som den klara marknadsledaren med det mest kompletta erbjudandet av lösningar för våra kunder.  

Vi är oerhört stolta över den Apple-baserade kommunikationsenheten ”TD Pilot” som lanserades i mitten av november. Det medicinskt klassificerade hjälpmedlet gör det möjligt för människor med funktionsnedsättningar att kontrollera en iPad med ögonen. Mottagandet på marknaden har varit överväldigande positivt. På grund av att den primärt säljs som ett förskrivet hjälpmedel dröjer det till första halvåret innan försäljningen kommer igång på allvar.  

I slutet av oktober skrev vi avtalet för att förvärva Acapela Group med huvudkontor i Belgien, en global leverantör av syntetiska röster och AI-driven teknik för röstsyntes. Bolaget har varit en viktig partner till oss under många år. Genom samgåendet fördjupas detta ytterligare vilket ger stora möjligheter att realisera nya, viktiga lösningar för våra användare. Förvärvet passar därmed väl in i vårt fokus att vara att en innovativ drivkraft inom kommunikationshjälpmedel. Affären är föremål för sedvanligt myndighetsgodkännande som vi beräknar kommer slutföras i början av 2022. 

Trots de kortsiktiga utmaningarna som den ökade smittspridningen för med sig fortsätter vårt arbete med vår långsiktiga tillväxt. Kundnöjdheten, som ligger på höga nivåer, är en av dessa.  

LÅG MARKNADSPENETRATION INNEBÄR STOR TILLVÄXTPOTENTIAL 

Vi är optimistiska kring vår långsiktiga affärspotential, inte minst eftersom marknaden är så underpenetrerad. Endast två procent av de som årligen diagnosticeras bedöms få tillgång till kommunikationshjälpmedel på grund av primärt låg kännedom och bristfälliga ersättningslösningar. Därför är våra utbildningsinitiativ en kritisk faktor för att öka kännedomen kring våra lösningar och dessa fortsätter med oförtruten ambition. Även om det kommer att dröja en tid innan vi är igenom pandemins negativa effekter är vi trygga med att långsiktigt kunna leverera på våra finansiella mål.  

Avslutningsvis vill jag understryka den inneboende styrkan i organisationen. Vi brinner verkligen för våra användare och arbetar löpande med att förbättra våra produkter och tjänster för att underlätta i deras vardag. Vi ser fram mot ett intensivt och händelserikt 2022. 

Fredrik Ruben, VD 

Webbpresentation 
Klockan 10:30 idag håller Tobii Dynavox en webbpresentation för investerare, analytiker och finanspress. Om du vill delta i webbpresentationen klicka på följande länk. Bokslutskommunikèn och en inspelning av webbpresentationen kommer att finnas tillgängliga här.

Denna information är insiderinformation som Tobii Dynavox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2022 kl. 07.30 CET.  

About

Tobii Dynavox är den globala ledaren inom kommunikationshjälpmedel. Våra specialutvecklade lösningar gör det möjligt för människor med funktionsnedsättningar som cerebral pares, ALS, autism och ryggmärgsskada att få en egen röst, lära sig att läsa och leva ett mer självständigt liv. Hundratusentals människor över hela världen har dragit nytta av våra integrerade lösningar med hårdvara, mjukvara, kliniskt utvecklade språksystem, undervisningsverktyg, utbildning och engagerad support. Vi erbjuder ett omfattande stöd kring ersättningssystem för finansiering av våra lösningar för att kunna hjälpa så många som möjligt. Genom AI-baserad röstsyntes erbjuder vi användarna en personligt anpassad röstidentitet på över 30 språk, för både vuxna och barn. Tobii Dynavox har över 600 anställda runtom i världen, med huvudkontor i Sverige, och kontor i USA, Storbritannien, Irland, Norge, Danmark, Belgien, Frankrike och Kina, samt återförsäljande partners i över 60 länder. För mer information, besök vår IR-webbsida: Tobii Dynavox Investerarrelationer.