CUSTOMIZE WITH SHOGUN
Skip to Main Content

april 23, 2024

Tobii Dynavox delårsrapport för första kvartalet 2024

 Tobii Dynavox AB (publ) redovisade idag resultatet för första kvartalet 2024. 

Kommentar från Tobii Dynavox VD Fredrik Ruben:

Vår goda omsättningstillväxt fortsätter. Vi investerar liksom tidigare i vår marknads- och försäljningsapparat kombinerat med investeringar för att öka skalbarheten. Det övergripande syftet är att bibehålla en hög tillväxttakt och successivt lyfta marginalen mot vårt långsiktiga mål. Den låga kunskapen om våra hjälpmedel bland förskrivare och potentiella användare utgör en enorm potential för oss att långsiktigt växa affären och därmed göra skillnad för en växande andel av de individer som diagnosticeras med kommunikationssvårigheter varje år.

 

KVARTALET JANUARI-MARS 2024

  • Intäkterna växte 28% till 428 MSEK (335). Den valutajusterade tillväxten var 28%.  
  • Bruttomarginalen uppgick till 68% (66).  
  • Rörelseresultatet uppgick till 32 MSEK (21), motsvarande en rörelsemarginal om 7,6% (6,3).  
  • Kassaflödet efter löpande investeringar uppgick till 10 MSEK (17). 
  • Resultatet per aktie var 0,10 SEK (0,07) både före och efter utspädning. 


 

 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

Tobii Dynavox årsredovisning för 2023 publicerades 8 april 2024.

VD-KOMMENTAR

Vår goda omsättningstillväxt fortsätter. Vi investerar liksom tidigare i vår marknads- och försäljningsapparat kombinerat med investeringar för att öka skalbarheten. Det övergripande syftet är att bibehålla en hög tillväxttakt och successivt lyfta marginalen mot vårt långsiktiga mål. Den låga kunskapen om våra hjälpmedel bland förskrivare och potentiella användare utgör en enorm potential för oss att långsiktigt växa affären och därmed göra skillnad för en växande andel av de individer som diagnosticeras med kommunikationssvårigheter varje år.

Omsättningstillväxten blev 28% jämfört med samma period året innan. Vi fortsätter att se en stabil tillväxt över alla geografier och användargrupper samtidigt som användare som behöver symbolbaserad kommunikation och vår mjukvara TD Snap, ofta barn eller unga med autismdiagnoser, visar en starkare tillväxttrend än andra.

Vi fortsätter att investera för att ytterligare öka skalbarheten i vår verksamhet och vi känner oss trygga med att tillväxten och skaleffekter successivt kommer öka EBIT-marginalen mot vårt långsiktiga mål, att uppnå och överstiga 15 procent på helårsbasis. I kvartalet ökade vårt rörelseresultat samt vårt resultat per aktie med cirka 50% jämfört med samma period förra året. En fortsatt ökande efterfrågan samt en hög och stabil bruttomarginal utgör basen för fortsatt marginalexpansion över tid. Investeringarna i nya system och resurser, som i många fall är av övergående karaktär på 1-2 års sikt, är inte oväsentliga, varför den underliggande lönsamheten är något starkare än vad nuvarande resultat visar. Samtidigt som vi investerar målmedvetet i marknads- och försäljningsorganisationen räknar vi med att de totala rörelsekostnaderna kommer växa i en lägre takt jämfört med intäkterna framöver. Därmed ökar EBIT-marginalen.

Produktleveranser fortsätter att fungera bra via våra tre etablerade leverans-centra fördelat mellan Asien, Europa och USA. Genom dem täcker vi de 65 länder där vi säljer antingen direkt eller via återförsäljare. Tillgången på komponenter är fortsatt god samtidigt som vi fortsätter att hålla väl tilltagna buffertar för att säkerställa vår leveransförmåga mot kund.

Förvärv utgör en viktig del av våra tillväxtambitioner. Affärslogik och synergier är centralt när vi utvärderar potentiella kandidater. Integrationen av höstens förvärv, vår långvariga tyska leverantörspartner Rehadapt, har varit framgångsrik. Bolaget både kompletterar vårt erbjudande och stärker vår marknadsposition i Tyskland. 

Det finns ett antal faktorer som driver vår tillväxt och ökande lönsamhet. Vårt starka produkterbjudande och våra engagerade medarbetare i kombination med att vår marknad fortfarande befinner sig i en tidig fas med mycket låg penetration innebär en stor långsiktig potential. De allra flesta som är i behov av kommunikationshjälpmedel känner inte till eller nås inte av information om de hjälpmedel vi och våra branschkollegor erbjuder. Den låga marknadspenetrationen och vår starka marknadsposition innebär att jag känner fortsatt stark tillförsikt inför såväl det kommande året som på längre sikt.

Fredrik Ruben, VD

Webbpresentation
Klockan 09:00 idag håller Tobii Dynavox en webbpresentation för investerare, analytiker och press. Om du vill delta i webbpresentationen klicka på följande länk.Delårsrapporten och en inspelning av webbpresentationen kommer att finnas tillgängliga här.

Denna information är insiderinformation som Tobii Dynavox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2024 kl. 07.30 CET.

About

Tobii Dynavox är den globala ledaren inom kommunikationshjälpmedel. Våra specialutvecklade lösningar gör det möjligt för människor med funktionsnedsättningar som cerebral pares, ALS, autism och ryggmärgsskada att få en egen röst, lära sig att läsa och leva ett mer självständigt liv. Hundratusentals människor över hela världen har dragit nytta av våra integrerade lösningar med hårdvara, mjukvara, kliniskt utvecklade språksystem, undervisningsverktyg, utbildning och engagerad support. Vi erbjuder ett omfattande stöd kring ersättningssystem för finansiering av våra lösningar för att kunna hjälpa så många som möjligt. Genom AI-baserad röstsyntes erbjuder vi användarna en personligt anpassad röstidentitet på över 30 språk, för både vuxna och barn. Tobii Dynavox har över 600 anställda runtom i världen, med huvudkontor i Sverige, och kontor i USA, Storbritannien, Irland, Norge, Danmark, Belgien, Frankrike och Kina, samt återförsäljande partners i över 60 länder. För mer information, besök vår IR-webbsida: Tobii Dynavox Investerarrelationer.