CUSTOMIZE WITH SHOGUN
Skip to Main Content

maj 03, 2024

Kommuniké från årsstämma i Tobii Dynavox AB (publ) den 3 maj 2024

Tobii Dynavox AB (publ) har idag den 3 maj 2024 hållit årsstämma. Årsstämman hölls i Advokatfirman Vinges lokaler i Stockholm med möjlighet för aktieägare att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning (poströstning). Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

Fastställande av årsredovisning, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning och koncernresultat- och koncernbalansräkning för 2023 och beslutade att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således inte lämnas. Årsstämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisorer samt arvode till styrelsen och revisorn
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Carl Bandhold, Maarten Barmentlo, Henrik Eskilsson, Charlotta Falvin och Caroline Ingre till styrelseledamöter och Gitte Pugholm Aabo valdes till ny styrelseledamot samt ny styrelseordförande.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag. Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes som bolagets revisor och det noterades att Camilla Samuelsson fortsatt kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med 950 000 kronor till styrelsens ordförande, med 310 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget, med 125 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 60 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet samt med 40 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 25 000 kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet. Årsstämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om principer för utseende av valberedning
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för utseende av valberedningen. 

Godkännande av styrelsens ersättningsrapport 
Årsstämman godkände styrelsens ersättningsrapport.

Beslut om incitamentsprogrammen Executive LTI 2024 och LTI 2024 samt säkringsarrangemang
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta två långsiktiga incitamentsprogram för anställda inom Tobii Dynavox-koncernen, benämnda Executive LTI 2024 respektive LTI 2024. Årsstämman beslutade även att Tobii Dynavox ska kunna ingå aktieswapavtal med tredje part i syfte att säkerställa leverans av aktier inom ramen för Executive LTI 2024 respektive LTI 2024.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att fram till årsstämman 2025, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom eller annars med villkor, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 10 procent. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme, att potentiellt utöka bolagets aktieägarkrets samt att genomföra förvärv.

Beslut om ändring av bolagsordningen 
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ny bolagsordning, varigenom bolagets företagsnamn ändras till Dynavox Group AB, bolagets säte ändras till Stockholms kommun, bolagsordningsföreskriften om ort för bolagsstämma tas bort och efterföljande bolagsordningsföreskrifter omnumreras till följd av borttagandet.

About

Tobii Dynavox är den globala ledaren inom kommunikationshjälpmedel. Våra specialutvecklade lösningar gör det möjligt för människor med funktionsnedsättningar som cerebral pares, ALS, autism och ryggmärgsskada att få en egen röst, lära sig att läsa och leva ett mer självständigt liv. Hundratusentals människor över hela världen har dragit nytta av våra integrerade lösningar med hårdvara, mjukvara, kliniskt utvecklade språksystem, undervisningsverktyg, utbildning och engagerad support. Vi erbjuder ett omfattande stöd kring ersättningssystem för finansiering av våra lösningar för att kunna hjälpa så många som möjligt. Genom AI-baserad röstsyntes erbjuder vi användarna en personligt anpassad röstidentitet på över 30 språk, för både vuxna och barn. Tobii Dynavox har över 600 anställda runtom i världen, med huvudkontor i Sverige, och kontor i USA, Storbritannien, Irland, Norge, Danmark, Belgien, Frankrike och Kina, samt återförsäljande partners i över 60 länder. För mer information, besök vår IR-webbsida: Tobii Dynavox Investerarrelationer.