CUSTOMIZE WITH SHOGUN
Skip to Main Content

maj 19, 2022

Kommuniké från årsstämma i Tobii Dynavox AB (publ) den 19 maj 2022

Tobii Dynavox AB (publ) har idag den 19 maj 2022 hållit årsstämma. Årsstämman genomfördes enbart genom förhandsröstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

Fastställande av årsredovisning, resultatdisposition och ansvarsfrihet 
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat- och koncernbalansräkning för 2021 och beslutade att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således inte lämnas. Årsstämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisorer samt arvode till styrelsen och revisorn 
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Carl Bandhold, Henrik Eskilsson, Charlotta Falvin, Åsa Hedin och Caroline Ingre omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till ordinarie styrelseledamöter. Åsa Hedin omvaldes till styrelseordförande. Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag. Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som bolagets revisor och det noterades att Camilla Samuelsson kommer att utses till huvudansvarig revisor. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med 1 700 000 kronor att fördelas med 680 000 kronor till styrelsens ordförande samt 255 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode för kommittéarbete ska utgå med sammanlagt högst 335 000 kronor, fördelat på 245 000 kronor avseende revisionsutskottet (varav 125 000 kronor till utskottets ordförande och 60 000 kronor vardera till övriga två ledamöter) och 90 000 kronor avseende ersättningsutskottet (varav 40 000 kronor till utskottets ordförande och 25 000 kronor vardera till övriga två ledamöter). Årsstämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning. 

Godkännande av styrelsens ersättningsrapport  
Årsstämman godkände styrelsens ersättningsrapport. 

Beslut om incitamentsprogram 2022 och säkringsarrangemang 
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om antagande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för anställda inom Tobii Dynavox-koncernen (”LTI 2022”) samt om antagande av säkringsarrangemang för att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i LTI 2022 vid programmets slut. Beslut om säkringsarrangemang innefattade beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av högst 854 369 C-aktier och om återköp av egna C-aktier, beslut om överlåtelse av egna stamaktier till deltagarna i LTI 2022 samt bemyndigande för styrelsen att besluta om försäljning av egna stamaktier i syfte att säkerställa bolagets åtaganden och för att täcka kostnader med anledning av LTI 2020, LTI 2021 och LTI 2022.  

Beslut om säkringsarrangemang för LTI 2020 och LTI 2021 
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta vissa säkringsarrangemang i syfte att tillse att även LTI 2020 och LTI 2021 har lämpliga säkringsarrangemang på plats. Beslut om säkringsarrangemang innefattade beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av högst 854 369 C-aktier och om återköp av egna C-aktier, beslut om överlåtelse av egna stamaktier till deltagarna i LTI 2022 samt bemyndigande för styrelsen att besluta om försäljning av egna stamaktier i syfte att säkerställa bolagets åtaganden och för att täcka kostnader med anledning av LTI 2020, LTI 2021 och LTI 2022. 
 
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier 
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att fram till årsstämman 2023, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom eller annars med villkor, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 10 procent. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme, att potentiellt utöka bolagets aktieägarkrets samt att genomföra förvärv. 

 

About

Tobii Dynavox is the global leader in assistive technology for communication. Our custom designed solutions enable people with disabilities such as cerebral palsy, ALS and spinal cord injury to communicate with a voice of their own, develop literacy skills and live more independently. To date, hundreds of thousands of people worldwide have benefited from our integrated solutions, which include hardware, software, clinically developed language systems, special education tools, training, and dedicated support. We offer an extensive funding support system to reach as many people as possible. Headquartered in Sweden, Tobii Dynavox employs around 500 people with offices in the US, the UK, Norway and China, and reselling partners in 60+ countries. For more information, please visit our website.