CUSTOMIZE WITH SHOGUN
Skip to Main Content

februari 08, 2023

Tobii Dynavox bokslutskommuniké för 2022

Tobii Dynavox AB (publ) redovisade idag resultatet för det fjärde kvartalet och helåret 2022.

Kommentar från Tobii Dynavox VD Fredrik Ruben:
Den starka försäljningstrenden fortsatte under det fjärde kvartalet där nu även Europa och övriga länder visade god tillväxt, vilket var ett trendbrott jämfört med inledningen på året. Vår underliggande lönsamhet fortsätter utvecklas starkt åt rätt håll men resultatet tyngs fortsatt av övergående kostnadsökningar för komponenter och frakt samt vissa engångsposter. Kostnaderna påverkades även av att verksamheten normaliserats efter den lägre aktivitetsnivån under pandemin. Amerikanska Medicare meddelade i december att man höjer ersättningsnivån för våra produkter för 2023 med drygt 9 procent. Medicare, som står för cirka 25% av vår försäljning i USA, är även normgivande för ersättningsnivån för resten av de amerikanska försäkringsbolagen. Den nya nivån kommer införas successivt under 2023. Detta i kombination med att våra komponentpriser och fraktkostnader bör minska i närtid innebär att vi ser ljust på lönsamhetsutvecklingen framöver.

KVARTALET OKTOBER – DECEMBER 2022 
•    Intäkterna växte 48% till 362 MSEK (245). Den organiska tillväxten var 18%.  
•    Bruttomarginalen uppgick till 65% (64).  
•    Rörelseresultatet uppgick till 25 MSEK (13), motsvarande en rörelsemarginal om 6,8% (5,4). 
•    Kassaflödet efter löpande investeringar uppgick till 41 MSEK (-274). 
•    Resultatet per aktie var 0,16 SEK (0,05) före och efter utspädning. 

PERIODEN JANUARI – DECEMBER 2022  
•    Intäkterna växte 40% till 1 216 MSEK (872). Den organiska tillväxten var 16%. 
•    Bruttomarginalen uppgick till 65% (65).  
•    Rörelseresultatet uppgick till 82 MSEK (60), motsvarande en rörelsemarginal om 6,8% (6,9). 
•    Kassaflödet efter löpande investeringar uppgick till -26 MSEK (-234). 
•    Resultatet per aktie var 0,46 SEK (0,30) före och efter utspädning. 
•    Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET 
•    I början av oktober tecknades ett nytt treårigt finansieringsavtal med Swedbank. Kreditfaciliteterna omfattar samma finansieringsram som tidigare, 700 MSEK, och är klassade som sociala lån. Det betyder att Tobii Dynavox kvalificerar sig som ett företag som bidrar till samhällsutvecklingen genom hållbara sociala satsningar. 
•    I början av november lanserades TD Browse, en specialbyggd webbläsare för I-serieanvändare som innebär att de enkelt kan surfa på internet med hjälp av ögonstyrning. 
•    I december lanserades appen TD Phone för I-serien. Den gör det möjligt att styra en telefon med ögonen för både samtal och sms.

VD-KOMMENTAR
Den starka försäljningstrenden fortsatte under det fjärde kvartalet där nu även Europa och övriga länder visade god tillväxt, vilket var ett trendbrott jämfört med inledningen på året. Vår underliggande lönsamhet fortsätter utvecklas starkt åt rätt håll men resultatet tyngs fortsatt av övergående kostnadsökningar för komponenter och frakt samt vissa engångsposter. Kostnaderna påverkades även av att verksamheten normaliserats efter den lägre aktivitetsnivån under pandemin. Amerikanska Medicare meddelade i december att man höjer ersättningsnivån för våra produkter för 2023 med drygt 9 procent. Medicare, som står för cirka 25% av vår försäljning i USA, är även normgivande för ersättningsnivån för resten av de amerikanska försäkringsbolagen. Den nya nivån kommer införas successivt under 2023. Detta i kombination med att våra komponentpriser och fraktkostnader bör minska i närtid innebär att vi ser ljust på lönsamhetsutvecklingen framöver. 

Den organiska tillväxten uppgick till solida 18 procent i kvartalet. Effekten av höga komponent- och fraktkostnader på bruttomarginalen var cirka 2 procentenheter. Huvuddelen av vår försäljning utgjordes av produkter med komponenter som köpts in till högre inköpspriser än vad vi köper för idag, vilket kommer gynna marginalutvecklingen framöver. Vi räknar även med att fraktkostnaderna kommer minska. Resultatet påverkades också av vissa engångskostnader under kvartalet, totalt cirka 7 MSEK.  

FLERA BETYDELSEFULLA PRODUKTLANSERINGAR  
Under kvartalet genomförde vi två viktiga mjukvarulanseringar som stärker vår ögonstyrda flaggskeppsprodukt, I-serien. I början av november lanserade vi TD Browse, en specialbyggd webbläsare som innebär att man enkelt kan surfa på internet med hjälp av ögonstyrning. Att ha tillgång till webben är något de flesta av oss ser som en självklarhet och lanseringen av TD Browse innebär att personer med en funktionsnedsättning kan vara delaktiga i mycket större utsträckning. Produkten har fått en mycket positiv respons från våra användare.

I december lanserade vi appen TD Phone, som gör det möjligt att via I-serien styra en telefon med ögonen för både samtal och sms. Detta är också en efterlängtad funktionalitet bland våra användare. Samtidigt släppte vi nya funktioner för att spela Xbox och rita med ögonen. I slutet av november annonserades att vårt dotterbolag Acapela Groups lösning för voice-banking, my-own-voice, vunnit CES 2023 innovation award inom kategorin Digital Hälsa på världens största teknikmässa ”Consumer Electronics Show”. Det bekräftar my-own-voice stora betydelse för människor med nedsatt röstfunktion genom att relativt enkelt kunna skapa en personlig syntetisk röst. My-own-voice är ett utmärkt exempel på de nya lösningar som kan skapas genom att kombinera Acapelas ledande position inom röstsyntes med våra kommunikationshjälpmedel. 

Under 2022 har vi lagt mycket kraft på att få de strukturer och rutiner på plats som krävs i ett fristående, noterat bolag. Det har varit både utmanande och stimulerande. Genom att pandemins begränsningar är i stort sett borta har verksamheten återgått till det normala, inklusive resor, kundmöten och events, med de kostnader som det innebär. Nu går vi in i en fas med ett ännu större fokus på verksamheten och våra användare med det övergripande målet att leverera på vår betydande tillväxt- och lönsamhetspotential. De långsiktiga tillväxtmöjligheterna underbyggs av den generellt låga kännedomen om våra produkter och de livsavgörande skillnader de ofta innebär för individer med kommunikationssvårigheter. Därför har våra utbildningsinitiativ mycket hög prioritet för att driva den framtida tillväxten. Dagens begränsade och oförmånliga ersättningssystem utgör också en tillväxtmöjlighet över tid när tillgången till finansiering förbättras. Sammantaget är marknadsutsikterna ljusa och de har historiskt inte påverkats av konjunkturnedgångar. Därmed känner vi tillförsikt inför framtiden. 

Fredrik Ruben, VD

Webbpresentation
Klockan 09:00 idag håller Tobii Dynavox en webbpresentation för investerare, analytiker och press. Om du vill delta i webbpresentationen klicka på följande länk. Delårsrapporten och en inspelning av webbpresentationen kommer att finnas tillgängliga här

Denna information är insiderinformation som Tobii Dynavox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2023 kl. 07.30 CET.
 

About

Tobii Dynavox is the global leader in assistive technology for communication. Our custom designed solutions enable people with disabilities such as cerebral palsy, ALS and spinal cord injury to communicate with a voice of their own, develop literacy skills and live more independently. To date, hundreds of thousands of people worldwide have benefited from our integrated solutions, which include hardware, software, clinically developed language systems, special education tools, training, and dedicated support. We offer an extensive funding support system to reach as many people as possible. Headquartered in Sweden, Tobii Dynavox employs around 500 people with offices in the US, the UK, Norway and China, and reselling partners in 60+ countries. For more information, please visit our website.