CUSTOMIZE WITH SHOGUN
Skip to Main Content

april 26, 2023

Tobii Dynavox delårsrapport för det första kvartalet 2023

Tobii Dynavox AB (publ) redovisade idag resultatet för det första kvartalet 2023

Kommentar från Tobii Dynavox VD Fredrik Ruben:

Försäljningen fortsätter att utvecklas starkt. Under första kvartalet, som är vårt säsongsmässigt svagaste, redovisar vi fortsatt god tillväxt genomgående, i såväl Nordamerika som på övriga marknader. Vår lönsamhet utvecklas samtidigt åt rätt håll genom att de negativa effekterna för komponenter och frakt nu är bakom oss. Vi såg inga kvarvarande covideffekter av betydelse under kvartalet, varken positiva eller negativa. Från och med det andra kvartalet möter vi högre jämförelsetal för intäkterna från föregående år, vilket kan påverka den organiska tillväxttakten. Samtidigt är de rörliga kostnaderna nu på en normaliserad nivå. Sammantaget ser vi ljust på både tillväxten och lönsamhetsutvecklingen framöver.

KVARTALET JANUARI – MARS 2023

  • Intäkterna växte 36% till 335 MSEK (246). Den organiska tillväxten var 15%. 
  • Bruttomarginalen uppgick till 66% (64). 
  • Rörelseresultatet uppgick till 21 MSEK (17), motsvarande en rörelsemarginal om 6,3% (7,0).
  • Kassaflödet efter löpande investeringar uppgick till 17 MSEK (-28).
  • Resultatet per aktie var 0,07 SEK (0,09) före och efter utspädning.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

Dotterbolaget Acapela Group lanserarmy-own-voice 4 för att förenkla skapandet av personliga AI-baserade syntetiska röster

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

Tobii Dynavoxårsredovisning för 2022 publicerades 13 april 2023.

VD-KOMMENTAR

Försäljningen fortsätter att utvecklas starkt. Under första kvartalet, som är vårt säsongsmässigt svagaste, redovisar vi fortsatt god tillväxt genomgående, i såväl Nordamerika som på övriga marknader. Vår lönsamhet utvecklas samtidigt åt rätt håll genom att de negativa effekterna för komponenter och frakt nu är bakom oss. Vi såg inga kvarvarande covideffekter av betydelse under kvartalet, varken positiva eller negativa. Från och med det andra kvartalet möter vi högre jämförelsetal för intäkterna från föregående år, vilket kan påverka den organiska tillväxttakten. Samtidigt är de rörliga kostnaderna nu på en normaliserad nivå. Sammantaget ser vi ljust på både tillväxten och lönsamhetsutvecklingen framöver.

Omsättningstillväxten i lokal valuta uppgick till 25 procent vilket är historiskt mycket stark och väl över våra långsiktiga mål. Den var god inom alla produkt- och användargrupper. Vi såg en extra god tillväxt inom diagnoser som drabbar yngre personer såsom autism – där våra lösningar inom symbolkommunikation hade en stark utveckling. Detta drevs till stor del av vår marknadsledande mjukvara TD Snap, som uppskattas mycket. Vårt kunderbjudande är genomgående konkurrenskraftigt, inte minst genom de produktlanseringar vi genomförde under hösten. Samtidigt fortsätter vi att investera i produktutveckling för att förstärka vårt erbjudande ytterligare.

Bruttomarginalen klättrade med två procentenheter till drygt 66 procent. En viktig förklaring var att komponent- och fraktkostnaderna normaliserats. Amerikanska Medicares höjning av ersättningsnivån för våra produkter med drygt 9 procent kommer påverka intäkterna successivt framöver, med fullt genomslag senare i år. Under det första kvartalet föregående år var kostnaderna fortsatt påverkade av pandemin genom begränsningar för bland annat rekryteringar, resor och kundmöten, medan verksamheten och därmed kostnadstakten nu är tillbaka till normala nivåer.

Vi känner stark tillfredsställelse med hur våra förvärv utvecklas. Innovationerna inom fjolårsförvärvet Acapela Group, som är verksamt inom syntetiska röster, är en viktig del i att utveckla vårt kunderbjudande. De har även fått stort genomslag inom media som vänder sig till en bredare publik. TV-kanalen Voice of America uppmärksammade exempelvis Acapelas lösning för voice-banking, my-own-voice, i ett inslag nyligen. 

I Nordamerika har vi lyckats jämförelsevis väl med att hantera trenden att människor vill jobba hemifrån i större utsträckning än tidigare. Vi gynnas av att vår verksamhet kännetecknas av ett starkt ’why’. Våra medarbetare motiveras i hög grad av att verkligen kunna göra skillnad för användarna. Det underlättar för att skapa en stark sammanhållning och företagskultur trots de fysiska avstånden. Vi upplever även att det successivt blivit lättare att locka rätt talanger till vårt team, dels som en konsekvens av att vår verksamhet är attraktiv, men även på grund av en kärvare arbetsmarknad inom andra branscher. 

Under 2022 ägnade vi mycket kraft åt att få de strukturer på plats som krävs i ett fristående, noterat bolag. Under innevarande år är vårt huvudfokus att ytterligare utveckla och strömlinjeforma verksamheten för att nå våra användare ännu lite bättre och därmed öka möjligheten att tillgodose deras kommunikationsbehov. Att utbilda marknaden om våra potentiellt livsavgörande produkter utgör en viktig del och är kritiskt för att kunna leverera på våra stora tillväxt- och lönsamhetsmöjligheter. Successivt förbättrade ersättningssystem är också av stor vikt på längre sikt. I Europa märker vi nu gradvis en ökad förståelse för hur viktiga kommunikationshjälpmedlen är för användarna. Vi är övertygade om att detta är en trend som kommer att fortsätta. 

Fredrik Ruben, VD

Webbpresentation
Klockan 09:00 idag håller Tobii Dynavox en webbpresentation för investerare, analytiker och press. Om du vill delta i webbpresentationen klicka på följandelänk. Delårsrapporten och en inspelning av webbpresentationen kommer att finnas tillgängliga här.

Denna information är insiderinformation som Tobii Dynavox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2023 kl. 07.30 CET.

About

Tobii Dynavox is the global leader in assistive technology for communication. Our custom designed solutions enable people with disabilities such as cerebral palsy, ALS and spinal cord injury to communicate with a voice of their own, develop literacy skills and live more independently. To date, hundreds of thousands of people worldwide have benefited from our integrated solutions, which include hardware, software, clinically developed language systems, special education tools, training, and dedicated support. We offer an extensive funding support system to reach as many people as possible. Headquartered in Sweden, Tobii Dynavox employs around 500 people with offices in the US, the UK, Norway and China, and reselling partners in 60+ countries. For more information, please visit our website.